Wij verzekeren koeriers.

Toelichting op uw wettelijke mededelingsplicht
Wij hebben uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. U bent verplicht de
gestelde vragen in dit formulier juist en zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor de vragen die betrekking hebben op de
personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen
bepalend wat u zelf weet, maar ook wat de andere personen weten die u wilt meeverzekeren.


Vragen waarvan u denkt dat DIN Assuradeuren B.V. het antwoord al weet, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Komt u
feiten of omstandigheden te weten nadat u de verzekeringsaanvraag hebt ingezonden, maar voordat u bericht hebt gekregen van ons
over de acceptatie van de verzekering? En gaat het om informatie waarnaar in dit formulier gevraagd wordt? Dan moet u ons daarover
alsnog informeren. Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt voldaan, kan dit betekenen dat uw recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt. Als u ons opzettelijk misleidt of als wij de verzekering nooit zouden hebben gesloten als wij op de hoogte waren
van de waarheid, kunnen wij de verzekering beëindigen.


Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om met u
een contract te kunnen sluiten en om dat contract te kunnen onderhouden. We gebruiken de gegevens ook om fraude te bestrijden. Uw
persoonsgegevens die wij geregistreerd hebben, kunt u inzien en door ons laten aanpassen. Meer informatie hierover vindt u op onze
website www.dinassuradeuren.nl/privacy. Hier vindt u ook de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.
Wij raadplegen uw schade- en verzekeringsgegevens bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen). Ook registreren wij gemelde schades bij de Stichting CIS. Dit doen we om risico’s te beheersen en fraude
tegen te gaan. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl.


Wij houden ons aan de gedragscode
Op de verwerking van de persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. Hierin
staan de rechten en plichten van partijen genoemd. Deze is te raadplegen via www.verzekeraars.nl.
Gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens
Als wij informatie over uw gezondheid of strafrechtelijk verleden verwerken, dan houden wij ons aan de hiervoor geldende regels. Meer
informatie hierover vindt u op onze website www.dinassuradeuren.nl/privacy.


Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de verzekering kunt u het beste contact opnemen met uw adviseur. Hij behartigt uw
belangen en is daarom uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan uw adviseur het probleem snel voor u oplossen. Als u er met uw adviseur
niet uitkomt, vul dan het klachtenformulier in op https://www.dinassuradeuren.nl/klachtenprocedure. Hier vindt u ook onze
klachtenprocedure. Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld? Leg uw klacht dan voor aan het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD behandeld alleen klachten van particulieren.


Opschortende voorwaarde
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels
waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale
sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht.
De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de
overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? 

Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.

De opschortende voorwaarde luidt: de overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van
sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:
• verzekeringnemer;
• verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de
overeenkomst;
• vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
• uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.


Poliskosten
Nieuwe aanvraag, mutatie, beëindiging € 6,00 *
Nieuwe aanvraag, mutatie, beëindiging motorrijtuigen € 12,50
Prolongatiekosten € 1,25 per prolongatie

* Bij ASR zijn deze poliskosten €0,00